VPI_LES – Virtualni Poslovni Inkubator

za inovativne lesne izdelke
in tehnologije

 

 

 

 

 

 

..

 

 

INFORMACIJA O PROJEKTU

 

 

..

 

 

KAZALO

 

 

I.  NAMEN IN CILJI PROJEKTA

 

 

II.  POSLOVNI INKUBATORJI V SLOVENIJI

 

 

III.  KAJ JE VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATOR

 

 

IV.   ZAKAJ VPI_LES V ZGORNJE SAVINJSKI IN ŠALEŠKI DOLINI

 

 

V.  KDO LAHKO SODELUJE V DELU VPI_LES

 

 

VI.  KLJUČNA PODROČ JA DELA

 

 

VII.  OBLIKE DELA

 

 

VIII.  KAJ PRIDOBIMO V VPI_LES

 

 

IX.  VČLANITEV / REGISTRACIJA

 

 

..

 

 

I.  NAMEN IN CILJI PROJEKTA

 

 

S projektom VPI_LES želimo zagotoviti pogoje za inkubacijo na daljavo, tako da bodo lahko inkubiranci lesne branže deležni mentorstva in svetovanj ob pričetku poslovne poti in/ali pri uvajanju novih tehnologij, materialov, izdelkov ter poslovnih procesov. Ključna za inkubacijo so brezplačna e-orodja in storitve.

Cilji projekta so usmerjeni v doseganje konkretnih rezultatov pri razvojnem inoviranju, obvladovanju poslovnih procesov ter (so)financiranju delovanja. Pomembna cilja sta tudi biti viden (promocija) in doseg do sodobnih orodij e-marketinga.

 

 

..

 

 

II.  POSLOVNI INKUBATORJI V SLOVENIJI

 

 

Za spodbujanje podjetništva potrebujemo podporno okolje, kjer lahko novi podjetniki na enem mestu dobijo pomoč za vzpostavitev podjetja in prehod v "zrelo" delovanje oziroma že uveljavljena podjetja razvijejo nove izdelke.

Takšno pomoč nudijo vse dr žave preko "subjektov podpornega okolja". V Sloveniji je to 10 poslovnih inkubatorjev, 3 univerzitetni inkubatorji in 4 tehnološki parki. V naši bližini delujeta:

SAŠA INKUBATOR (Velenje) in
INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE (Celje).

 

 

..

 

 

Kaj slovenski inkubatorji nudijo in kje so?

 

 

Govorimo o podpornih storitvah in orodjih kot so: a) opremljen prostor (pisarne), b) prostor in opremo za skupno delo (coworking), c) pomoč svetovalcev ekspertov iz prakse, d) možnost koriščenja mentorjev / tutorjev, e) uporabo programskih orodij (paketov), f) sodelovanje na dogodkih (predavanja, srečanja, ...) ipd.

Vsi slovenski inkubatorji in ostali subjekti podpornega okolja so v urbanih centrih, kjer je koncentracija "novih" podjetij velika. Kaj pa ruralna okolja? Se morajo člani inkubatorja (inkubiranci) preseliti?

 

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, preslikava

Opis je samodejno ustvarjen

 

 

..

 

 

III.  KAJ JE VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATOR

 

 

Ločimo dva tipa podjetniških inkubatorjev (PI): 1) klasični in 2) virtualni (brez zidov). Razlika med njima se odraža:

 

 

Slika, ki vsebuje besede posnetek zaslona

Opis je samodejno ustvarjen

 

 

 

 

 

IV.  ZAKAJ VPI_LES V ZGORNJE SAVINJSKI IN ŠALEŠKI DOLINI

 

 

Za Zgornje Savinjsko dolino (ZSD) je značilna velika trajna migracija mladih izobražencev v urbane centre, običajno tja kjer dokončajo študij. Migrirajo tudi v inštitucije podpornega okolja (npr. inkubatorje),

Če želimo obdržati mlade izobražence, ki stopajo na pot podjetništva, potem jim moramo zagotoviti podporno okolje (pogoje) v ZSD? Je to racionalno in stroškovno izvedljivo?

Ali ima klasični podjetniški inkubator mesto v ZSD? Imamo prostor? Bi bilo zadosti interesentov za včlanitev v inkubator? Odgovori niso v prid lastnega podjetniškega inkubatorja in potrebno bo najti nov model inkubiranja! Možna oblika je tudi virtualni poslovni inkubator.

 

 

..

 

 

V.  KDO LAHKO S ODELUJE V DELU VPI_LES

 

 

Klasični poslovni inkubatorji so v Sloveniji navadno namenjeni novim podjetnikom, ki se pripravljajo ali šele pričenjajo s podjetništvom. V razvitih državah je nekoliko drugače, saj imajo v inkubatorjih mesto tudi že uveljavljena in dlje časa delujoča podjetja in sicer v obliki razvojnih oddelkov, ki so ustanovljeni za razvoj in uvajanje novih tehnologij, materialov, izdelkov in poslovnih funkcij (npr. promocija, marketing ipd.). Koncept VPI_LES sledi praksi razvitih držav.

Naš inkubator je namenjen vsem, ki so ustanovili podjetje kot d.o.o., s.p., so.p., ali tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji, ali tudi popoldansko dejavnost. Poseben status imajo vsi, ki šele razmišljajo o podjetništvu: študenti, dijaki in ljubitelji lesne predelave ter oblikovanja in konstrukcije.

Kot je bilo že navedeno, bodo člani inkubatorja tudi že delujoča podjetja, ki uvajajo nove tehnologije, materiale, izdelke in poslovne procese. Na tak način se lahko lažje in "ceneje" vključijo v proces inoviranja in tako tudi zmanjšajo razvojna tveganja.

Čeprav so ciljna skupina podjetja in posamezniki iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline so k sodelovanju vabljeni tudi od drugod (npr. iz sosednje Koroške).

 

 

..

 

 

VI.  KLJUČNA PODROČJA DELA

 

 

Predhodna analiza potreb in kompetenčnih primanjkljajev je pokazala, da so za podjetnike izzivi predvsem na treh področjih:

1) TEHNOLOGIJA LESNE OBDELAVE;
2) EKONOMIKA POSLOVANJA;
3) PROMOCIJA IN E-MARKETING.

Ad.1) Subvencioniran doseg do novih tehnologij, materialov in vključevanje v proces "odprtega inoviranja" ob pomoči inštitucij znanja in raziskav.

Ad.2) Uporaba e-orodij za preverjanje podjetniške ideje (Zmožnostna študija); priprava podjetniškega načrta; doseg do informacij o razpoložljivih sredstvih za (so)financiranje dejavnosti.

Ad.3) Brezplačna pomoč pri promociji izdelkov; vključevanje izdelkov v e-katalog izdelkov; doseg do sodobnih oblik in orodij  e-marketinga.

 

 

..

 

 

VII.  OBLIKE DELA

 

 

Izvedbeni koncept projekta – temelji na treh vozliščih (ang. nodes), kjer se izvajajo tri vsebinska področja inkubacije  (tehnologija, marketing in ekonomika). Vsako od vozlišč združuje inkubirance glede na specializacijo (hi-tech, drobni lesni izdelki in oblikovanje ter konstrukcijo).

Vsa vozlišča so med seboj povezana, kar pomeni, da npr. do vsebin, mentoriranj in orodij za MARKETING enakovredno dostopajo inkubiranci tudi iz vozlišča TEHNOLOGIJA in EKONOMIKA in obratno. Na vseh vozliščih potekajo aktivnosti pred-inkubacije, inkubacije in post-inkubacije.

Uporabljene bodo tri osnovne oblike dela in sicer: 1) mentorstvo/svetovanje; 2) informacijska orodja in 3) skupinsko delo (ang. coworking). V pred-inkubacijskem obdobju bo ključno orodje aplikacija Zmožnostna študija (FS), kjer bodo ideje preverjene iz vseh treh vidikov (področij).

Mentorstvo (svetovanje) se bo odvijalo na dveh ravneh: a) usposabljanje mentorjev in b) svetovanje inkubirancem ob posameznih primerih (problemih). Skupinsko delo se bo odvijalo na vozliščih in sicer v tretji fazi izvajanja projekta (zadne 4 mesece), tako da se bodo inkubiranci vsakega vozlišča sestali od 4 do 6 krat na vozlišču. Člani drugih dveh vozlišč bodo sestanke lahko spremljali na daljavo kot webinar obliko dogodka.

 

 

Slika, ki vsebuje besede sekira, zmaj

Opis je samodejno ustvarjen

 

 

..

 

 

VIII.  KAJ PRIDOBIMO V VPI_LES

 

 

Sodelovanje v delu VPI_LES lahko poteka v večih oblikah. Za vse, ki bi želeli postati člani inkubatorja bodo na voljo pred-inkubacijske vsebine in e-orodja. Osrednje orodje je za preverjanje poslovne ideje kot zmožnostna študija (FS). Skupaj s pomočjo mentorjev/svetovalcev bodo uporabniki dobili z orodji  znanje in praktične zglede za pričetne korake podjetništva. Ti uporabniki bodo imeli status gostov.

Vsem, ki so že odprli ustrezno pravno obliko podjetja in so sprejeti v članstvo inkubatorja bodo brezplačno na voljo pomembna e-orodja s področja tehnologije, ekonomike in marketinga. Za vsa orodja bodo pripravljeni zgledi za uporabo. O konkretnih potrebah/željah se bodo inkubiranci lahko posvetovali z mentorji/svetovalci.

Člani inkubatorja, ki imajo že utečeno poslovanje in želijo razvijati nove izdelke ob uporabi inovativnih tehnologij in materialov bodo na voljo posebna e-orodja za "odprto inoviranje". Vsem tem bo poleg pomoči in usmerjanja svetovalcev na voljo tudi vavčerska pomoč ekspertov in inštitucij znanja in raziskav vse do pilotne oblike izdelkov. Takšen - napredni - dostop bo omogočen tudi članom začetnikom.

Tako člani začetniki kot tudi člani v post-inkubaciji bodo imeli na voljo promocijski e-katalog izdelkov in storitev, nadalje doseg do sodobnih orodij za e-marketig in tudi temeljno vavčersko svetovanje za promocijo in e-marketing.

Občasni uporabniki, ki bi se želeli seznaniti z delom inkubatorja in z e-orodji, bodo imeli status opazovalcev. Na razpolago bodo imeli nekatera manj zahtevna orodja kot je npr. pregled razpoložljivih nepovratnih sredstev in vavčerskih sredstev.

Vsi navedeni bodo lahko sodelovali na tematskih co-working delavnicah in sicer člani inkubatorja aktivno, ostali pa pasivno s spremljanjem poteka delavnic v webinar obliki.

Naštetim oblikam sodelovanja bo skupno tudi to, da bodo uporabniki z registracijo lahko pridobili status člana mreže lesnih inkubatorjev, kar jim bo omogočalo vzpostavljanje kontaktov in sodelovanja s člani globalnih lesnih mrež.

 

 

..

 

 

IX.  VČLANITEV / REGISTRACIJA

 

 

Zainteresirani uporabniki e-orodij, svetovanja in mentorstva morajo pridobiti ustrezen status z registracijo (glej povezavo REGISTRACIJA). Avtomatičen status bodo z usreznimi pravicami pridobili mentorji in svetovalci ter projektni partnerji, stroka in mediji. Status lahko imetniki tudi spremenijo/izgubijo na svojo željo oziroma zaradi očitnih kršitev pravil delovanja.

Brez registracije bodo uporabniki lahko pasivno spremljali delovanje VPI_LES in se seznanili z zmožnostmi e-orodij ter dobrimi praksami uporabnikov.

 

 

..

 

 

izhod

 

OVPI_pdf

 

 

IZHOD

 

PRENOS