logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
Obvestilo za medije
 datum novica opomba / povezava
1.4.2019SPLOŠNO O PROJEKTU – Projekt VPI_LES se izvaja v okviru LAS programa za Zgornje Savinjsko in Šaleško dolino. V strategiji lokalnega razvoja ima področje lesne predelave prednostno mesto in spodbujanju novih zaposlitev je namenjen velik pomen. Krepitev podpornega okolja za podjetništvo, kamor spadajo tudi inkubatorji, je ukrep namenjen prav pričetkom novih podjetniških poti oziroma uvajanju novih lesnih izdelkov v obstoječe delovanje poslovnih subjektov.
Klasični podjetniški inkubatorji imajo vrsto prednosti, a žal tudi pomanjkljivosti. Za lesno branžo niso najbolj primerni, saj morajo člani (inkubiranci) delovati na lokacijah, ki so običajno v urbanih centrih. Lesna obdelava je v Zgornje Savinjski dolini (ZSD) razpršena in vezana na obrate in delavnice, kar je težko prestaviti v fizično okolje klasičnega inkubatorja, tako da so se projektni partnerji (Občina Nazarje, Občina Gornji Grad, Savinsko-šaleška gospodarska zbornica in SAŠA Inkubator) odločili vzpostaviti projektni virtualni poslovni inkubator za lesarje.
Projekt bo trajal od aprila 2019 do maja 2020 in bo imel tri faze:
1) Primerjalna analiza virtualnih inkubatorjev v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter izbor primernega organizacijskega modela virtualnega inkubatorja
2) Izbor in nadgradnja primernih e-orodij na treh področjih: TEHNOLOGIJA, EKONOMIKA in PROMOCIJA Z E-MARKETINGOM
3) Testna oz. pilotna inkubacija treh skupin udeležencev: a) Hi-Tech izdelki, b) drobni lesni izdelki in c) konstrukcija in oblikovanje izdelkov
Shematska povezava vozlišč in področij
Virtualni podjetniški inkubator za lesarje bo grajen okoli IKT platforme VPI-LES, ki bo dosegljiva preko spletne strani https://vpi-les.eu S platformo bo povezana E-UČILNICA za katero bo skrbel SAŠA Inkubator. Ta e-učilnica bo imela učna gradiva in zglede za uporabo e-orodij za podjetništvo, promocijo in marketing ter uvajanje novih tehnologij in materialov.
Ciljne javnosti v projektu so: a) novi podjetniki, b) potencialni podjetniki kot študenti, dijaki, c) že uveljavljeni podjetniki, ki uvajajo nove tehnologije in izdelke, d) vsi ostali, ki jih lesna predelava zanima in bi se želeli seznaniti z novostmi.
V projektu sodelujejo kot eksperti svetovalci in mentorji tudi pedagogi in raziskovalci iz slovenskih in tujih inštitucij znanja in raziskav.
19.9.2019Rezultati prve faze projekta so bili 19. 9. 2019 predstavljeni na delavnici v Gornjem Gradu in sicer v dveh delih:
1) Primerjalna študija o virtualnih poslovnih inkubatorjih ter
2) Izbor modela organizacije VPI_LES.
Ad.1) Inkubatorji in tudi virtualni inkubatorji so pomemben del podjetniškega podpornega okolja. V Sloveniji je to 17 inštitucij, ki imajo certifikat s strani države. Nam najbližji inkubator je SAŠA INKUBATOR v Velenju.
Virtualni poslovni inkubatorji so nova oblika in tudi v Avstriji in Italiji je malo čistih VPI. Običajno imajo klasični inkubatorji okrepljene e-storitve in e-orodja, vendar je še vedno vse vezano na fizično lokacijo. Avstrijski inkubatorji so povezani v mrežo GIN, ki je usmerjena v zunanjo promocijo (cilj so azijski trgi). Italijanski inkubatorji so povezani v okviru dežel. Nam najbližja je Furlanija Julijska Krajina (center Videm), kjer je inkubator usmerjen v podporo izobraževanja in z vidno vlogo lesarjev.
Primerjava inkubatorjev je zahtevna, saj so njihove usmeritve različne. Pa vendar lahko ugotovimo, da so avstrijski inkubatorji usmerjeni v prenos tehnologije in promocijo, italijanski inkubatorji pa v povezave z univerzo, investitorji in promocijo. Slovenski inkubatorji so v večini primerov še vedno pri nudenju prostora in osnovnih storitev, redki med njimi (npr. SAŠA INKUBATOR) nudijo tudi e-stroritve in e-orodja.
Predstavitev modelov poslovnih inkubatorjev
Ad.2) Študija se veže na prejšnjo glede primerjalne analize VPI-jev. Tam so bili predstavljeni nekateri VPI-ji v Sloveniji, Avstriji in Italiji. V tej študiji so bili analizirani modeli organiziranja in izvajanja e-storitev v teh inkubatorjih. Na podlagi teh primerjav in ciljev projekta VPI je bil podan tudi predlog primernega modela organiziranja VPI_LES.
Model organiziranja je bil analiziran iz dveh vidikov in to kakšna je formalna oblika VPI, oziroma je samostojen ali deluje v okviru druge pravne oblike. Kot drugo pa je bilo analizirano kako se izvajajo aktivnosti VPI. Ali so samostojne, ali podrejene neki fiksni obliki in tudi ali se obseg (nabor) virtualnih aktivnosti nadgrajuje ali ne.
Za slovenska VPI-ja je bilo ugotovljeno, da imata projektno organiziranost in delujeta v okviru dveh EU projektov, vendar samostojno. Grajena sta na svoji informacijski platformi, ki je upravljana s strani vodilnega partnerja in vzdrževana s strani zunanjih ekspertov.
Analizirana avstrijska VPI-ja nista čista VPI-ja, ampak imata nadgrajene funkcije svetovanja in mentorstva z močnimi e-orodji in e-storitvami. Delujeta na svojih e-platformah, ki sta v okviru klasičnih inkubatorjev. Organizacijsko sta del klasičnih inkubatorjev, a kot posebna oddelka.
Italijanska VPI-ja delujeta kot posebna oddelka v okviru matičnih inkubatorjev. Tudi tu je prisotna lastna e-platforma za izvajanje e-servisa in uporabo e-orodij. Pomembno je e-izobraževanje za dvig kompetenc (tudi lesarjev).
Primerjava šestih organizacijskih oblik VPI-jev in oblik izvajanja storitev je pokazala za naš projekt VPI_LES najbolj primerno obliko projektnega VPI inkubatorja in kasnejšo evolucijo v bolj trdno obliko v okrilju klasičnega inkubatorja, vendar tako, da VPI vsebine ne izgubijo svoje poslanstvo. VPI_LES naj bo tudi tako organiziran, da bo izvedljivo delo v 3 tematskih vozliščih.
25.10.2019Za drugo fazo projekta VPI_LES so bili v Gornjem Gradu predstavljene Vsebinske usmeritve za delo z mentorji in inkubiranci ter Izbor s prikazom e-orodij za delo z inkubiranci na treh vsebinskih področjih: TEHNOLOGIJA, EKONOMIKA in PROMOCIJA Z E-MARKETINGOM. Delavnica je bila namenjena strokovni javnosti (bodočim mentorjem).
V prvem delu delavnice so koordinatorji področij (mag. Marica Mikuljan, Bojan Pogorevc, mag. Samo Kramer in Anja Naraločnik) predstavili vsebinske usmeritve posameznega področja in nabor virov za poglobljeno usposabljanje tako bodočih mentorjev kot tudi inkubirancev.
Predstavitev vsebinskih usmeritev
V drugem delu delavnice so koordinatorji predstavili ključna tri e-orodja, ki bodo uporabljena pri delu in bodo tvorila t.i. e-servis inkubatorja. Po področjih bodo orodja:
I. TEHNOLOGIJA IN RAZVOJ
1) TEH = izbor, opis in simulacija primerne tehnologije obdelave
2) MAT = izbor, opis in simulacija primernega materiala
3) OI = platforma za odprto inoviranje pri razvoju izdelko
II. EKONOMIKA POSLOVANJA
1) FS = zmožnostna študija za preverjanje poslovne ideje
2) PN = poslovni načrt kot orodje za tekstni in finančni del
3) FINV = platforma za finančne vire kot iskanje in vloga
III. PROMOCIJA IN E-MARKETING
1) PROM = vodnik za promocijo izdelkov
2) KTLG = platforma Katalog lesnih izdelkov
3) E-MKT = splet e-orodij za E-MARKETING
Vsa orodja bodo prikazana v spletni E-UČILNICI, kjer bodo tudi zgledi za uporabo teh orodij s podrobnimi opisi in pojasnili ter razlago.
20.12.2019V Nazarjah je v sredo, 18. 12. 2019, potekala delavnica LAS projekta VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za lesarje. Demonstrirali smo delo v e-učilnici (platforma Moodle) in predstavili skupne (coworking) delavnice na področju TEHNOLOGIJE LESNE OBDELAVE, EKONOMIKE POSLOVANJA in PROMOCIJE Z E-MARKETINGOM.
Udeleženci delavnice spremljajo predstavitev dela z e-učilnico
Projekt VPI-LES se izvaja v okviru programov LAS (Lokalna Akcijska Skupina) in je namenjen spodbujanju podjetništva ter uvajanja novih tehnologij lesne obdelave, novih materialov in novih oblik razvoja (odprto inoviranje) pri lesarjih. Projektni partnerji so: Občina Nazarje, Občina Gornji Grad, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in SAŠA Inkubator. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR sklad). Predstavitve sta se udeležila tudi predstavnika MGRT, ki sta z zanimanjem spremljala le-to ter tudi razpravo, ki se je razvila ob tem.
Kot udeleženci projekta lahko sodelujejo zainteresirani novi podjetniki (d.o.o., s.p., so.p., …), tisti ki šele razmišljajo o podjetništvu (študenti, dijaki, …), tisti ki imajo popoldansko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetijah in tudi že uveljavljeni podjetniki, ki želijo uvajati inovativne lesne izdelke. Sam koncept projekta je pozdravil tudi predsednik Območne obrtne zbornice Mozirje in izrazil pričakovanja članov po konkretnih učinkih projekta. O pomenu inovativne lesne predelave v ZSD je spregovorila tudi direktorica Zavoda Savinja kot prvostopenjske kontrole izvajanja projekta
V zadnji fazi projekta se bo izvajala testna (pilotna) inkubacija z do 15 udeleženci, kjer bodo članom inkubatorja in gostom na voljo e-orodja in pomoč svetovalcev in mentorjev. Delo inkubatorja poteka »na daljavo«, a tudi neposredno na skupnih delavnicah (coworking). V delo bodo vključeni vsi, ki si želijo poglobiti znanje pri novih tehnologijah, pri drobnih lesnih izdelkih in tudi konstrukciji in oblikovanju lesnih izdelkov.
2.3.2020V sklepni - tretji - fazi projekta Virtualni inkubator lesarjev so bile v februarju izvedene tri tematske coworking delavnice. Udeleženci so se seznanili: 1) z novimi tehnologijami in postopki lesne obdelave, 2) s pripravo zmožnostne študije ter uporabo orodja eFS in 3) s tem kako pripravimo dobro/uspešno strategijo e-marketinga.
Mag. Marica Mikuljan je predstavila nove tehnologije
Delavnice so bile tako zastavljene, da zainteresiranim članom in gostom inkubatorja predstavimo praktične vidike uporabe na vseh treh področjih. Že med samo predstavitvijo se je razvila živahna razprava, ki se je potem nadaljevala v drugem delu delavnice, ko so udeleženci skupaj reševali probleme.
Bojan Pogorevc (tretji z desne) predstavlja eFS
Prvi dve delavnici sta bili izvedeni v Nazarjah, tretja s tematiko e-Marketinga pa v Gornjem Gradu. Poudarki slednje so bili: strateško delovanje, stik s potrebami trga in priprava vsebin, ki dajejo trgu vrednost ter hkrati ustvarjajo prodajo. Prikazani so bili trije praktični primeri in sicer primer analize trga, primer načrta komuniciranja in primer strateške promocije.
V e-učilnici (povezava https://ucilnica.sasainkubator.si/ ) si lahko registrirani člani in gosti inkubatorja ogledajo študijske materiale, primere in tudi VIDEO klipinge z delavnice.


izhod     
   IZHODpišite nam na info@vpi-les.eu