logo VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.. ZMOŽNOSTNA ŠTUDIJA


Splošni in specifični cilji – Projekt je usmerjen k rezultatom in namenjen ustvarjanju novih inovativnih podjetij in enot lesne ter lesno-oblikovalske stroke in s tem tudi novih zaposlitev v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini ter širše (npr. Savinjska regija, Koroška, Gorenjska, ...). Kot vzvod in sredstvo za uspešen štart novih podjetij / enot (npr. razvojnih oddelkov v že uveljavljenih podjetjih) je izbrano inkubatorsko okolje in to predvsem podporne storitve ter orodja, saj inkubiranje v fizičnem smislu ni najbolj ustrezno za pogoje lesne branže. Na osnovi tujih izkušenj je bil kot primerna podporna oblika izbran virtualni podjetniški inkubator (inkubator brez sten), kjer so inkubiranci organizacijsko povezani s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in lahko delujejo iz različnih lokacij. Smisel takšnega inkubatorja je v vsebinah (storitvah in orodjih) razvojnega, poslovno-finančnega in promocijsko-tržnega značaja. Takšna oblika dela omogoča tvorno sodelovanje tudi potencialnih podjetnikov kot so študenti in dijaki, ki lahko preverjajo svoje podjetniške ideje.
..

..
Izvedbeni koncept projekta – temelji na treh vozliščih (ang. nodes), kjer se izvajajo tri vsebinska področja inkubacije (tehnologija, marketing in ekonomika). Vsako od vozlišč združuje inkubirance glede na specializacijo (hi-tech, drobni lesni izdelki in oblikovanje ter konstrukcijo). Vsa vozlišča so med seboj povezana, kar pomeni, da npr. do vsebin, mentoriranj in orodij za MARKETING enakovredno dostopajo inkubiranci tudi iz vozlišča TEHNOLOGIJA in EKONOMIKA in obratno. Na vseh vozliščih potekajo aktivnosti pred-inkubacije, inkubacije in post-inkubacije.
..

..
Oblike dela – Uporabljene bodo tri osnovne oblike dela in sicer: 1) mentorstvo/svetovanje; 2) informacijska orodja in 3) skupinsko delo (ang. coworking). V pred-inkubacijskem obdobju bo ključno orodje aplikacija Zmožnostna študija (FS), kjer bodo ideje preverjene iz vseh treh vidikov (področij). Mentorstvo (svetovanje) se bo odvijalo na dveh ravneh: a) usposabljanje mentorjev in b) svetovanje inkubirancem ob posameznih primerih (problemih). Skupinsko delo se bo odvijalo na vozliščih in sicer v tretji fazi izvajanja projekta (zadnje 4 mesece), tako da se bodo inkubiranci vsakega vozlišča (člani in gosti) sestali od 3 do 4 krat na vozlišču. Člani drugih dveh vozlišč bodo sestanke lahko spremljali na daljavo kot webinar obliko dogodka.
..
..
Projektne faze in aktivnosti – Izvedbena struktura projekta ima 3 ravni. Vrhnjo raven tvorijo faze, ki so skladne s tremi specifičnimi cilji. Vsako od faz sestavlja 5 aktivnosti. Vsaka od aktivnosti pa je sestavljena iz do 4 izvedbenih nalog, katerim odgovarjajo tudi konkretni izdelki.  
..
..
Trajanje projekta in vrednost – Projekt traja od začetka aprila 2019 pa do konca aprila 2020, torej 13 izvedbenih mesecev. Prva faza traja 2+2 meseca, druga 4 mesece in tretja 6 mesecev. Zadnji mesec je namenjen sklenitvi projekta in pripravi poročil. Po preteku projekta bodo vse e-storitve (e-orodja in svetovanja) v funkciji še najmanj dve leti, torej do konca leta 2022.  
Vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 107.984,13 in od teh bo 80% sofinanciranih.
..


..
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj  Vrednost EU pomoči znaša 69.109,84 EUR.
Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

KATALOG
IZDELKOV
..
VSTOP E-UČILNICA PODROBNEJŠA
INFORMACIJA
NOVICE IN
DOGODKI
REGISTRACIJA